சியரா லியோன் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு 232

ஃப்ரீடவுன் 22
 மற்ற அனைத்து புள்ளிகள் எந்த நகரம் கோட் 5 அல்லது 6 இலக்கங்கள்
சியரா லியோன் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்