மார்ஷல் தீவுகள் அழைப்பு குறியீடுகள்

City Codes
Jaluit Atoll525 - wireless
Kili Island545 - wireless
Majuro Island Majuro Atoll247 - fixed landline 528 - fixed landline 455 - mobile cellular 625 - mobile cellular
Rongelap Atoll545 - wireless
Wotje Atoll535 - wireless
மார்ஷல் தீவுகள் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்