கினி அழைப்பு குறியீடுகள்

LocalitySubscriber Numbers
Bafatá41XXXX
Bambadinca41XXXX
Bedanda61XXXX
Bigene32XXXX
Bissau20XXXX 21XXXX
Bissoră32XXXX
Bolama81XXXX
Brá25XXXX
Buba61XXXX
Bubaque82XXXX
Bula 33XXXX
Cacheu92XXXX
Cacine61XXXX
Canchungo91XXXX
Caravela83XXXX
Catio61XXXX 
Farim35XXXX
Fulacunda 61XXXX
Gabú51XXXX
Ingore33XXXX
Mansoa 31XXXX
Manssabá31XXXX
Pirada53XXXX
Quebo62XXXX
S. Domingos93XXXX
S. Luzia22XXXX
Sonaco52XXXX
Tite 61XXXX
Uno84XXXX


கினி பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்