இத்தாலி அழைப்பு குறியீடுகள்

(including Vatican City) Since December 1998 calls to land lines in the cities below and all other points in Italy must include a leading "0" regardless of whether the call originates within or outside of Italy However the leading "0" is not required with mobile phones
City Codes
Ancona 071
Bari 080
Bergamo 035
Bologna 051
Brescia 030
Brindisi 0831
Cagliari 070
Capri 081
Catania 095
Como 031
Florence (Firenze) 055
Genoa 010
Madonna de Campiglio 0465
Manfredonia0884
Messina 090
Milan 02
Monza 039
Naples 081
Padova 049
Palermo 091
Pisa 050
Reggio Emilia0522
Rimini 0541
Rome 06
Savona 019
Torino 011
Trieste 040
Venice 041
Verona 045
Vicenza0444
Vatican City 06
Mobile Phones
Telecom Italia Omnitel WIND BLU329 ... 328 ... 330 ... 333 ... 334 ... 335 ... 336 ... 337 ... 338 ... 339 ... 360 ... 368 ... 347 ... 348 ... 349 ... 380 ... 388 ... 389
In Italy local area code is now required for all calls to local exchange area Additionally further changes in the numbering plan are expected in 2002. Land line phones will be prefixed by "4"


இத்தாலி பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்