பொலிவியா அழைப்பு குறியீடுகள்

Calling Codes
Western Sector  (La Paz| Potosí and Oruro)2
Eastern Sector  (Santa Cruz|Trinidad and Cobija) 3
Central Sector  (Cochabamba| Chuquisaca and Tarija)4
City Codes
Bermejo 4
Caranavi 2
Cobija 3
Cochabamba 4
Guayaramerín 3
La Paz 2
Oruro 2
Potosi 2
Riberalta 3
Santa Ana 3
Santa Cruz 3
Sucre 4
Tarija 4
Trinidad 3
Villazón 2
Yacuiba 4
Mobile Phones
Entel (GSM 1900) 720| 721| 722| 724| 728| 729
Entel (TDMA) 710| 711| 714| 715| 716| 717| 718| 719
Telecel (TDMA) 770| 771| 772| 773| 774| 775
Viva (GSM 1900) 706| 707| 708
Special Numbers
Emergency 911
Directory Assistance 104
Police 110
Emergency Medical Services 118
Fire Brigade 119
Search and Rescue 138
Time and Temperature 117
CityPrefix
If you have an old number (less than seven digits) convert it to seven digits by prefixing it with the following depending on location:
Bermejo 69
Caranavi 824
Cobija 842
Cochabamba 4
Guayaramerín 855
La Paz 2
Oruro 52
Potosi 62
Riberalta 852
Santa Ana 484
Santa Cruz 3
Sucre 64
Tarija 66
Trinidad 46
Villazón 596
Yacuiba 68


பொலிவியா பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்