ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஓசியானியா அழைப்பு குறியீடுகள்

நோர்போக் தீவு +672
ஹாவ்லேண்ட் தீவு
நியூசிலாந்து +64
பேக்கர் தீவு
நியுவே +683
புதிய கலிடோனியா +687
நவ்ரூ +674
பிரெஞ்சு பாலினேசியா +689
அமெரிக்க சமோவா +1
பிட்கேர்ன் தீவு +870
மைக்ரோனேஷியா +691
பால்மி அடல்
மிட்வே தீவு
ஜான்ஸ்டன் அட்டால்
மார்ஷல் தீவுகள் +692
ஜார்விஸ் தீவு
ஆஸ்திரேலியா +61
சமோவா +685
ஆஷ்மோர் மற்றும் கார்டியர
சாலமன் தீவுகள் +677
கோரல் கடல் தீவுகள்
டோக்கெலாவ் +690
குக் தீவுகள் +682
டோங்கா +676
குவாம் +1 671
வேக் தீவு
கிரிபடி +686
வனுவாட்டு +678
கிங்மேன் ரீஃப்
வாலிஸ் மற்றும் புட்டூனா +681
துவாலு +688
வடக்கு மரியானா தீவுகள் +1 670

Sydney, 611 George Street
Central Perk Backpackers - Hostel
Central

Sydney, 5-7 Park Street
Hotel Coronation
Hotel


ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஓசியானியா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்