அண்டார்டிகா அழைப்பு குறியீடுகள்

Phone Codes
Area Code 268
Part of North American Numbering Plan Country Code +1
Dial +1 + 268 + Local Number
அண்டார்டிகா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்