நெதர்லாந்து அழைப்பு குறியீடுகள்

City Codes(including Bonaire ... Curaçao ... Saba ... St. Eustatius and St. Maarten)
BonaireThe previous code of 7 has been replaced by 717 as part of a plan that converted all numbers from four digits to seven digits.Telbo Cellular numbers begin with 78; Cellular One numbers begin with 79.
Curaao9 plus seven-digit number. Mobile phone numbers begin with 6
Saba416 plus four-digit number. Windward Island Cellular 416 plus four-digit number beginning with 5
St. Eustatius318 plus four-digit number
St. Maarten54 plus five-digit number. Mobile phones 51 ... 56 ... 57 ... 59 ... 553 or 554 plus four-digit number.


நெதர்லாந்து பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்