உருகுவே அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +598

Canelones 32
 புளோரிடா 352
  Las Piedras 324
 மால்டொனாடோ 42
 மெர்சிடிஸ் 532
 மினாஸ் 442
 மோண்டீவீடியோ 2
 Paysandu 722
 பூண்ட தேள் ஈஸ்டேயில் 42
 சான் ஜோஸ் 342
 சான் ஜோஸ் டி Carrasco 38
உருகுவே அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்