நார்வே அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +47

(ஸ்வால்பார்ட் உட்பட)
 இல்லை பெருநகரம் குறியீடுகள் தேவை. அனைத்து புள்ளிகள் 8 இலக்கங்கள்.
நார்வே அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்