டொமினிக்கன் குடியரசு அழைப்பு குறியீடுகள்

Phone Codes
Area Code 809
Part of North American Numbering Plan Country Code +1
Dial +1 + 809 + Local Number
Area code 829
Area code 829 for the Dominican Republic operates as an overlay for the local (809 and 849) telephone area codes.
Area code 849
Area code 849 for the Dominican Republic is now operating as an overlay for the local (809) and (829) telephone area codes.
Active since July 1 2009


டொமினிக்கன் குடியரசு பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்