பிஜி அழைப்பு குறியீடுகள்

In 2002 Fiji implemented a new dialing plan which gave all subscribers seven-digit numbers The table below shows how to convert the new number from the previous six-digit number
NetworkPrevious dialing format (six-digits)New dialing format (seven-digits)
Fixed2XXXXX 3XXXXX 4XXXXX 5XXXXX 6XXXXX 7XXXXX 8XXXXX 3 2XXXXX 3 3XXXXX 3 4XXXXX 6 5XXXXX 6 6XXXXX 6 7XXXXX 8 8XXXXX
Mobile2XXXXX 9XXXXX 9 2XXXXX 9 9XXXXX


பிஜி பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்