ஜிபூட்டி அழைப்பு குறியீடுகள்

City Codes
Djibouti City 25 XX XX | 30 XX XX | 31 XX XX | 34 XX XX | 35 XX XX
Interior districts 42 XX XX
Mobile Prefixes
Djibouti Télécom ( GSM 900) 80 XX XX | 81 XX XX | 82 XX XX | 83 XX XX
ஜிபூட்டி அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்