கனடா அழைப்பு குறியீடுகள்

To dial Canada from outside the US/Caribbean (Country Code 1) dial the IDD prefix + 1 + Area Code + Local Number
To dial from the U.S./Caribbean dial 1 + Area Code + Local Number | Toronto has required 10-digit dialing since 8 January 2001
Toronto got a new area code (647) on 5 March 2001 and local 10-digit dialing began | Click here for more | Communities in the 905 area code have required 10-digit dialing since 7 April 2001
Since 9 June 2001 area code 905 has shared an "overlay" with a new area code 289 | Click here for more | On 3 November 2001 the new area code 778 overlay was introduced in the 604 region of British Columbia
Beginning 11 August 2001 permissive dialing with 10 digits began 10-digit dialing became mandatory on 3 November 2001
For a discussion of upcoming area code changes in the US and Canada
City Codes
Alberta (Northern) 780
Alberta (Southern) 403
British Columbia (Except Vancouver) 250
British Columbia (Vancouver area) 604
Fort William 807
London 519
Manitoba 204
New Brunswick 506
Newfoundland 709
Northwest Territories 867
Nunavut 867
Nova Scotia 902
Ontario (London) 519
Ontario (North Bay) 705
Ontario (Ottawa) 613
Ontario (Thunder Bay) 807
Ontario (Toronto Metro) See note above 416
Ontario (Toronto Vicinity) See note above  905
Prince Edward Island 902
Québec (Montréal Island) 514
Québec (Montréal north & south shore) 450
Québec (Québec City) 418
Québec (Sherbrooke) 819
Saskatchewan 306
Yukon Territory 867


கனடா பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்