பராகுவே அழைப்பு குறியீடுகள்

City Codes
Asuncion 21
Ayolas 72
Capiata 28
Concepcion 31
Coronel Bogado 74
Coronel Oviedo 521
Encarnacion 71
Hernandarias 63
Ita 24
Pedro J Caballero 36
Pilar 86
San Antonio 27
San Ignacio 82
Stroessner: Ciudad Pte. 61
Villarrica 541
Villeta 25


பராகுவே பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்