அர்ஜென்டீனா அழைப்பு குறியீடுகள்

Buenos Aires city and suburbs 11 + 4 + Local Number
Buenos Aires city and suburbs (mobile phones) 11 + 15 + 4 + Local Number
Southern Argentina: Provinces including and south of San Juan San Luis
La Pampa and Buenos Aires 2 + Area Code + 4 + Local Number
Northern Argentina: Provinces including and north of La Rioja Cordoba
Santa Fe and Entre Ríos 3 + Area Code + 4 + Local Number


அர்ஜென்டீனா பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்