மால்டா அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +356

பெருநகரம் குறியீடுகள் தேவையில்லை. அனைத்து புள்ளிகள் 8 இலக்கங்கள்.
 மொபைல் தொலைபேசி குறியீடுகள்
 மொபைல் ஜிஎஸ்எம் 180079 போய்
 Vodaphone ஜிஎஸ்எம் 90099
மால்டா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்