ஜோர்டான் அழைப்பு குறியீடுகள்

All fixed land-lines use a seven-digit number. The following area codes are in place: 2 for northern Jordan 3 for southern Jordan 5 for the Jordan Valley plus central and eastern Jordan and 6 for the greater Amman (capital) area.
Area Codes
Ajloun2
Greater Amman6
Aqaba 3
Azraq 5
Balqa5
Irbid 2
Jerash 2
Karak 3
Ma'an3
Madaba5
Mafraq2
Petra3
Ramtha 2
Salt 5
Tafila3
Wadi Rum3
Zarqa 5
Mobile Phones
Mobilecom77
Fastlink79


ஜோர்டான் பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்