பெரு அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +51

பெருநகரம் குறியீடுகள்
 அரேகிப்பா 54
 Ayacucho 64
 கஜமார்க 44
 Callao 14
 சிக்கிலாயோ 74
 Chimbote 44
 குஸ்கோ 84
 Huancavelica 6495
 Huancayo 64
 ஐகா 34
 இக்விடோஸ் 94
 லிமா 1
 பீுரா 74
 கஸ்கொ 54
 ட்ரூஜிலோ 44
பெரு அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்