பரோயே தீவு அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +298

பெருநகரம் குறியீடுகள் தேவையில்லை.
பரோயே தீவு அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்