பிரிட்டிஷ் வெர்ஜின் தீவுகள் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +1

குறியீடுகள் அழைப்பு
 (வட அமெரிக்க எண்வழங்கல் திட்டம் நிறுவனத்தின் ஒரு பகுதி)
 பகுதி குறியீடு 284
 வட அமெரிக்க எண்வழங்கல் திட்டம் நாடு குறியீடு +1 பகுதி
 +1 + 284 + உள்ளூர் எண்
பிரிட்டிஷ் வெர்ஜின் தீவுகள் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்