குக் தீவுகள் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +682

பெருநகரம் குறியீடுகள் தேவையில்லை | மொபைல் எண்கள் மூன்று இலக்குகள் தொடர்ந்து 55 தொடங்கும்
குக் தீவுகள் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்