கிழக்கு திமோர் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +670

நகர குறியீட்டைக் பற்றி தகவல் இல்லை
கிழக்கு திமோர் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்