ஆஸ்திரேலியா அழைப்பு குறியீடுகள்

Area Codes by Region and State
Central East Region
(New South Wales Australian Capital Territory. parts of northern Victoria) 2
South East Region
(Tasmania most of Victoria & parts of southern New South Wales) 3
Digital GSM Mobile phones
(All States) 4
North East Region
(Queensland) 7
Central & West Region
(South Australia Northern Territory & Western Australia) 8
Other Numbers
Prefix to Block CND (Calling Number Display) 1831
Dial & Hang-up to test ring-back of phone 127-22199
To obtain number of line you are using (Telstra) 127-22123
To obtain number of line you are using (Optus) 127-2312
To obtain number of line you are using (all mobile phones) 018-018-222
Mobile phones in Australia
Digital GSM Mobile phones (area code 4): the Australian GSM mobile standard is GSM 900/1800 with CDMA service in some areas. Telstra discontinued its AMPS-800 analog network nationwide in 2002 having replaced it with a CDMA-800 network.  Orange also offers CDMA service. Here's a list of the mobile networks active in Australia:
GSM-900  Optus (Australia Wide)
Telstra (Australia Wide)
Vodafone (Australia Wide)
GSM-1800 Telstra (Australia Wide)
CDMA-800 Orange/Hutchison (Some Capital Cities Only)
GSM roaming agreements exist between Australian and USA carriers for those with Dual-Band 900/1900 or Tri-Band 900/1800/1900 handsets or USA-based SIM cards can be used in GSM-900 and 1800 handsets


ஆஸ்திரேலியா பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்