பிரான்ஸ் அழைப்பு குறியீடுகள்

Area Codes
Paris and Paris Region 1
Northwest France 2
Northeast France 3
Southeast France and Corsica 4
Southwest France 5
Mobile Phone Prefixes
Bouygues Telecom660 ... 661 ... 662 ... 663 ... 664 ... 665 ... 666 ... 667 ... 668 ... 669 ... 693 ... 698 ... 699
Orange France 607 ... 608 ... 630 ... 631 ... 632 ... 654 ... 670 ... 671 ... 672 ... 673 ... 674 ... 675 ... 676 ... 677 ... 678 ... 679 ... 680 ... 681 ... 682 ... 683 ... 684 ... 685... 686 ... 687 ... 688 ... 68
SFR603 ... 609 ... 610 ... 611 ... 612 ... 612 ... 613 ... 614 ... 615 ... 616 ... 617 ... 618 ... 619 ... 620 ... 621 ... 622 ... 623 ... 624 ... 625 ... 626


பிரான்ஸ் பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்