வடக்கு மரியானா தீவுகள் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +1

(உட்பட சைப்பான் ... ரோட்டா மற்றும் சைப்பான்)
 +1 + 670 + உள்ளூர் எண்
 பகுதி குறியீடு 67
வடக்கு மரியானா தீவுகள் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்