உக்ரைன் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +380

தினெப்ரொபேதிறோவ்ஸ்க் 562
 காயர்காவ் 572 வீடுகள்
 கீவ் 44
 L 'விவ் 322
 ஒடெஸ 048
உக்ரைன் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்