ஸ்வாசிலாந்து அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +268

Villaverde டி Guadalimar 67
 மற்ற அனைத்து புள்ளிகள் எந்த நகரம் கோட் 5 இலக்கங்கள்
ஸ்வாசிலாந்து அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்