சூடான் அழைப்பு குறியீடுகள்

Atbara 21
Elobeid81
Jedaraf441
Kassala41
Khartoum183
Kosti71
Modurman11
Port Sudan31
Sennar61
Shetnzi616
Wadmedai51
சூடான் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்