பாராசெல் தீவுகள் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +...

பெருநகரம் குறியீடுகள்
 அஸன்சியன் 21
 Ayolas 72
 Capiata 28
 கொன்செப்ஸீோன் 31
 Coronel Bogado 74
 Coronel Oviedo 521
 Encarnacion 71
 Hernandarias 63
 இட்டா 24
 பெட்ரோ ஜே காபெல்லெரோ 36
 பைலார் 86
 சான் அன்டோனியோ 27
 சான் இக்னேஷியோ 82
 Stroessner: ஸியுட்யாட் பி. 61
 Villarrica 541
 Villeta 25
பாராசெல் தீவுகள் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்