டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +868

டயல் 1 + 868 + உள்ளூர் எண்
டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்