மொன்செராட் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +664

வட அமெரிக்க எண் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக - நாடு குறியீடு +1 ஐ
 டயல் 1 + 664 + உள்ளூர் எண்
மொன்செராட் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்