சாம்பியா அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +260

Chingola 2
 Kitwe 2
 Luanshya 2
 ல்யூஸாகா 1
 Ndola ல் 2
சாம்பியா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்