காபோன் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +241

பெருநகரம் குறியீடுகள் தேவையில்லை. அனைத்து புள்ளிகள் 6 இலக்கங்கள்
காபோன் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்