சிங்கப்பூர் அழைப்பு குறியீடுகள்

City Codes not required.
Singapore underwent a numbering plan change in 2002. Previous 7-digit numbers were prefixed by a "6" to form an 8-digit number.
SingtelGSM-900/1800
MobileOne GSM-900/1800
MobileOneCDMA-1900
StarhubGSM-1800
சிங்கப்பூர் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்