தென் கொரியா அழைப்பு குறியீடுகள்

Mobile Providers
Cheju64
Cholla bukdo63
Cholla namdo61
Chungchong bukdo43
Chungchong namdo41
Inchon 32
Kangwondo33
Kyonggido31
Kyongsangbukdo54
Kyongsangnamdo55
Kwangju 62
Pusan 51
Seoul 2
Taegu 53
Taejon 42
Ulsan 52
Mobile Providers KTF16 ... 18
KT TRS (Trunked Radio System13
LG Telecom19
Speed (formerly SK Telecom)11 ... 17


தென் கொரியா பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்