செயிண்ட். வின்சென்ட் மற்றும் கிரெனேடின்ஸ் அழைப்பு குறியீடுகள்

Area Code +784
Dial 1 + 784 + Local Number
செயிண்ட். வின்சென்ட் மற்றும் கிரெனேடின்ஸ் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்