செயிண்ட். வின்சென்ட் மற்றும் கிரெனேடின்ஸ் அழைப்பு குறியீடுகள்

Area Code +784

பகுதி குறியீடு +784
 டயல் 1 + 784 + உள்ளூர் எண்
செயிண்ட். வின்சென்ட் மற்றும் கிரெனேடின்ஸ் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்