ஹியர் தீவு மற்றும் மெக்டொனால்டு தீவுகள் அழைப்பு குறியீடுகள்

ஹியர் தீவு மற்றும் மெக்டொனால்டு தீவுகள் பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்