மக்காவு அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +853

மொபைல் தொலைபேசிகள் (ஜிஎஸ்எம் 900/1800) 66 + 5 ஆகியவற்றிலும் இலக்கங்கள் ... 68 + 5 ஆகியவற்றிலும் இலக்கங்கள்
மக்காவு அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்