எக்குவடோரியல் கினி அழைப்பு குறியீடுகள்

Province Area Code Old Subscriber Number New Subscriber Number
Fixed Bioko Island Continent9 XXXX ... 8 XXXX 09 XXXX ... 08 XXXX
Mobile GSM 3 XXXX ... 4 XXXX ... 5 XXXX ... 6 XXXX ... 7 XXXX 23 XXXX ... 24 XXXX ... 25 XXXX ... 26 XXXX ... 27 XXXX
On 29 November 2003 all phone numbers in Equatorial Guinea were converted from five to six digits Fixed line numbers were prefixed by a "0." Mobile numbers were prefixed by a "2."


எக்குவடோரியல் கினி பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்