நிகரகுவா அழைப்பு குறியீடுகள்

City Codes
Boaco54
Chinandega341
Diriamba4222
Esteli71
Granada55
Jinotepe41 plus five-digit number or 4122 plus three-digit number
Leon311
Managua2
Masatepe44
Masaya52
Nandaime4522
Rivas46
San Juan Del Sur4682
San Marcos43
Tipitapa53


நிகரகுவா பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்