காம்பியா அழைப்பு குறியீடுகள்

Effective 28 February 2004 Gambia changed its national dialing plan from six to seven digitsThe following table will help convert previous fixed line numbers to the new format.
Previous numberNew number
2XXXXX 42XXXXX
3XXXXX 43XXXXX
4XXXXX 44XXXXX
5XXXXX 55XXXXX
6XXXXX 56XXXXX
71XXXX 571XXXX
72XXXX 572XXXX
73XXXX 573XXXX
74XXXX 574XXXX
Mobile numbers were also affected by the change as detailed in the table below.
OperatorPrevious NumberNew Number
Africell GSM 900 70XXXX 75XXXX 76XXXX 77XXXX 78XXXX 79XXXX 770XXXX 775XXXX 776XXXX 777XXXX 778XXXX 779XXXX
Gamcell GSM 900 9XXXXX 99XXXXX


காம்பியா பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்