மடகாஸ்கர் அழைப்பு குறியீடுகள்

All points area code + five digits
Area Codes
Ambatolampy42
Ambositra47
Ambotondrazaka54
Antananarivo22
Antsirabe44
Antsiranana (Diego Suarez)82
Antsohihy67
Farafangana73
Fianarantsoa75
Mahajanga62
Maintirano69
Manakara 72
Mananjary72
Mideast Region13
Moramanga56
Morondava95
Nosy Be Is.86
Sainte Marie57
Sambava88
Toamasina53
Tolagnaro92
Toliaray94
Operators
Orange (GSM 900)32
MADACOM (GSM 900)33
TELECEL (AMPS Cellular)30
Telecom Malagasy (TELMA)20


மடகாஸ்கர் பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்