เซียร์ราลีโอน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ 232

ฟรีทาวน์ 22
 ทุกจุดอื่น ๆ จะ 5 หรือ 6 หลักโดยไม่มีรหัส
เซียร์ราลีโอน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง