อารูบา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +297

รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้ ทั้งหมดชี้ตัวเลขเจ็ดหลัก
 โทรศัพท์มือถือ
  สหัสวรรษใหม่บริการโทรคมนาคม (GSM 900/1800) 73 + 5 หลัก
  74 + 5 หลัก


อารูบา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง