หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +1

รหัสโทร
 (ส่วนหนึ่งของเลขหมายอเมริกาเหนือแผน)
 รหัส 284
 เป็นส่วนหนึ่งของแผน North American เลขรหัสประเทศ 1
 สายโทรศัพท์ 1 + 284 + จำนวน Local


หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง