สาธารณรัฐเอธิโอเปีย หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +251

ถิ่นที่อยู่รหัสพื้นที่
 แอดดิสอาบาบา 1
 ภาคตะวันออกเฉียงใต้ 2
 ภาคตะวันออก 3
 ภาคเหนือ 4
 ภาคตะวันออก 5
 ภาคใต้ 6
 ภาคตะวันตก 7
 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือภาคตะวันตก 8
 โทรศัพท์มือถือ 9


สาธารณรัฐเอธิโอเปีย หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง