Sao Tome Principe และ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ 239

รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้
Sao Tome Principe และ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง