นสไตน์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +423

ทุกจุด เซเว่นตัวเลขสำหรับเสียงและโทรศัพท์มือถือโทร เจ็ดถึง 12 หลักสำหรับบริการอื่น ๆ
นสไตน์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง