บาฮามาส หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +1

รหัสโทรศัพท์
  รหัส 242
  เป็นส่วนหนึ่งของแผน North American เลขรหัสประเทศ 1
  สายโทรศัพท์ 1 + 242 + จำนวน Local


บาฮามาส หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง